Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 8,25)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,65)
3. Kefalet, teminat ve rehinsenetleri (Binde 8,25)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 8,25)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,65)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş
ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,65)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler (30,00 TL)
2. Sulhnameler (30,00 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin
aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri
(Belli parayı ihtiva edenler dahil) (168,20 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla
hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 8,25)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (30,00 TL)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6.6.2008)
İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve
kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 4,95)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise) (10,60 TL)
ab) Rehin senedi (Varant) (6,30 TL)
ac) İyda senedi (1,20 TL)
ad) Taşıma senedi (0,55 TL)
b) Konşimentolar (6,30 TL)
c) Deniz ödüncü senedi (Binde 8,25)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 8,25)
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (10,60 TL)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen
bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar (23,20 TL)
bb) Gelir tabloları (11,30 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri (11,30 TL)
c) Barnameler (1,20 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (4,70 TL)
e) Ordinolar (0,55 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (4,70 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet
alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)
nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve
belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu
ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına
açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya
emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 8,25)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan
paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak
ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6,6)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler (Binde 6,6)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 6,6)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası
vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen (0,55 TL)
liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
b) Vergi beyannameleri:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (30,00 TL)
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (40,10 TL)
bc) Katma değer vergisi beyannameleri (19,90 TL)
bd) Muhtasar beyannameler (19,90 TL)
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi
beyannameleri hariç) (19,90 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (40,10 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (14,80 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta
prim bildirgeleri (14,80 TL)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009) Elektronik
ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta (23,60 TL)
prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından
fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere (0,55 TL)
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

Benzer yazılar

Duyurular

Aliağa/İzmir’de Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda, Aliağa Ticaret Odası organizasyonu ile 25 Eylül 2013 tarihinde Aliağa/İzmir’de 70 ihracatçımızın katılımıyla “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenmiştir. Seminerde; Ekonomi Bakanlığı Vizyonu, Ülke Masaları, Pazar Araştırması-Ukrayna Pazarına İhraç İmkanları, İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim, ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ve Bakanlığımız tarafından İhracatta uygulanan Destek Programları konuları ele alınmıştır. Eğitim Programları sunuşlarına […]

Son Dakika Mevzuat

Sigorta itirazını hakem heyeti inceleyecek

Hazine Müsteşarlığı, sigorta şirketleri ile sigortalı arasındaki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla oluşturulan yapılara bir yenisini daha ekledi. Buna göre, sigorta hakem kararlarına karşı yapılan itiraz taleplerini, yeni oluşturulacak itiraz hakem heyeti inceleyecek. Müsteşarlığın Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski[…]