Yeminli Mali Müşavir

Şirketimiz profesyonellerden oluşan kadrosu ile müşterilerine; vergi uygulamaları, değerlemeler, denetim, finansal danışmanlık, hakemlik, iç kontrol, insan kaynakları, iş ve sosyal güvenlik hukuku, muhasebe danışmanlığı, vergi müşavirliği, Outsourcing hizmetleri, şirket stratejileri, ticaret hukuku ve yönetim danışmanlığı konularında hizmet sunmaktadır.

KURUMSALLAŞMA ve İŞ SİSTEMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ DANIŞMANLIĞI

 • Mevcut yapıda iş akışlarının gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,
 • Satın alma sisteminin gözden geçirilmesi ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,
 • Yıllık Bütçe hazırlıklarının yapılması,
 • Aylık raporlamalarla, gerek bütçeye uyum gerekse maliyetlerin takibinin yapılması,
 • Satış anında verilebilecek fiyata temel olmak üzere fiyat aralıkları için duyarlılık analizleri yapıp, Satış’a destek çalışmaları yapmak,

FİNANSAL YAPININ İYİLEŞTİRME SÜRECİ DANIŞMANLIĞI

 • Bankacılık ve Sigorta Muameleleri İşlem Vergisi (BSMV)
 • Türev enstrümanların vergisel boyutu
 • Sektöre özgü vergisel risk değerlendirmeleri
 • Sektöre özgü vergi planlaması
 • Nakit Akış planları ile nakit kaynakların optimum kullanımı için çalışmalar yapmak,
 • Kaynak İhtiyacının en uygun maliyet ve vadelerde giderilmesi için çalışmalar yapmak,
 • Yeni Kredi limitleri oluşturulması için çalışmalar yapmak

TEŞVİKLER

 • Yatırım Teşvikleri,
 • Araştırma ve Geliştirme ( Arge ) Teşvikleri,
 • İhracat Teşvikleri,
 • gibi konularda;
 • Müşteri proje dosyasının hazırlanması konusuna esas teşkil edecek gerekli koordinasyonun sağlanması,
 • Proje dosyası hazırlanması için şirket yönetimi ile gerekli olan toplantıların yapılması,
 • Proje dosyası hazırlanması için gerekli olan belgelerin ve ilgili dokümantasyonlarının hazırlanması ve/veya müşteri tarafından hazırlanmasının sağlanması
 • Proje dosyasının, ilgili Kurum’a teslim edilmesi,
 • İlgili kurum tarafından istenecek diğer evrakların hazırlanarak teslim edilmesi,
 • Proje kapsamında destekleme harcama belgelerinin düzenlenme, ödeme ve ibrazı konularında kurum çalışanlarına gerekli uygulamaların anlatılması ve eğitilmesi,
 • Teşvik Belgeleri ile ilgili revize ve süre uzatımlarının yapılması, kapama başvurularının yapılması.

VERGİ DANIŞMANLIĞI

 • Temel Türk Vergi Kanunlarına (Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu vb.) ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık
 • Mali mevzuatta meydana gelen değişikliklerin vergi sirkülerlerimiz yoluyla açıklanması dışında, her şirketin faaliyetlerine özgü olabilecek özellikli çözüm gerektiren durumlarda teknik bilgilendirme ve danışmanlık
 • Yapılan sözleşmelerin (lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb.) vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirmesi
 • Vergi İdaresinden gelen bilgi isteme yazısı, ihbarname vb. resmî yazıları usulüne uygun cevaplandırma ve izlenecek yolların belirlenmesinde teknik destek ve danışmanlık
 • Şirketlerin borçlanma politikalarının vergisel boyutunun analiz ve değerlendirmesi
 • İlgili durumlarda Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Mevzuatı ilişkilerinin değerlendirilmesi ve mevzuatlar arası uyumun sağlanması için danışmanlık
 • Tereddüde düşülen durumlarda Vergi İdaresinden yazılı izahat (mukteza/özelge) talebinde bulunmada teknik destek ve danışmanlık
 • Yerel şirketler tarafından yabancı kurumlardan alınan muhtelif hizmetlerin, gayrimaddi hak bedellerinin vergilendirilmesi
 • Finansal Kiralama”, “Yap-İşlet-Devret”, “Yap-İşlet”, “İşletme Hakkı Devri” gibi finansman modellerinin vergisel analizi ve değerlendirmesi.
 • Vergi Revizyonu (Mali Kârın Denetimi)
  • Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlere Türk Vergi Mevzuatınca hazırlanması gereken Tam Tasdik ve Kısmi Tasdik raporlarının sunulduğu hizmetlerdir. Bu hizmetler söz konusu şirketlerin Türk Vergi Kanunları veTam Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi
 • Vergi İnceleme Danışmanlığı,
  • Devlet kurumlarınca yapılabilecek her türlü kamusal denetimde, denetim sürecinin yönetimi ve takibinin yapılması işlemleridir. Konunun yargıya taşınması gerekliliği doğması hallerinde, yargı aşamaları da bu sürece dahil olmaktadır.
 • Diğer Vergisel Danışmanlıklar,
  • Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili Tasdik Hizmetleri
  • Münferit Beyanname Tasdik Hizmetleri
  • ÖTV Tasdik Hizmetleri
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Yapılan Tecil Terkin Uygulamaları Tasdiki Hizmetleri
  • İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi Tasdik Hizmetleri
  • Sermaye Artışının Tespiti Hizmetleri
  • Özel Amaçlı Tespit ve Tasdik Hizmetleri
 • Uluslararası Vergisel Danışmanlıklar,
  • Türkiye’de yatırım yapan ya da yapacak olan ulusal ve uluslararası müşterilerimize Türk Vergi Sistemi ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında hizmetler sunmak ve vergi planlamaları yapmak bu hizmetlerimizin kapsamına dahildir. Sunulan hizmetlerimiz aşağıdaki gibi özetleyebilmek mümkündür:
 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Mevzuatı
  • İşyeri” teşkil eden faaliyetlerin vergisel analizi
  • Yabancı ortaklara ödenen temettülerin kaynak ve mukim olunan devletlerde vergilendirilmesi
  • Yabancı kurumlara ödenen gayrimaddi hak bedellerinin (lisans, know-how, royalti vb.) vergilendirilmesi
  • Yabancı kurumlara Türkiye’deki şirketler için verdikleri hizmetler dolayısıylanu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında vergi ve diğer yükümlülüklerinin doğruluğunun şirketimiz bünyesinde çalışan vergi denetçileri tarafından incelenmesi ve Yeminli Mali Müşavirlerce (YMM) tasdiki şeklindedir. Bu konuda kanunlar tarafından çerçevesi belirlenmiş Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri.

Tam Tasdik Hizmetleri

 • Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi
 • Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti
 • Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi
 • Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü
 • Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi
 • Değişik durumlarda, çifte vergilendirmeyi önleme yöntemlerinin (istisna, mahsup vb.) ve usullerinin (karşılıklı anlaşma, bilgi değişimi vb.) analizi ve uygulaması
 • ÇVÖA çerçevesinde stopaj iadelerinde teknik destek ve danışmanlık
 • Uluslararası Vergi Planlaması
  • Global firmamızın vergi teknolojisi yazılımlarının kullanılması ile vergi yükü optimizasyonu sağlayan yatırım planlama modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık,
  • Yurt dışı ofislerimizdeki uluslararası vergi uygulamalarında uzman meslektaşlarımızla devamlı bilgi alışverişi yoluyla çokuluslu şirketlerin uluslararası yatırımlarının vergisel planlamasında danışmanlık
 • Diğer Uluslararası Vergi Uygulama Alanları
  • Uluslararası finansal kiralama işlemlerinin vergisel boyutu
  • Uluslararası sermaye, menkul kıymetler ve mal hareketlerinin vergisel ve diğer mali yükümlülükler (Kambiyo, Dış Ticaret Mevzuatı vb.) açısından değerlendirmesi
  • Serbest Bölgeler Mevzuatı
  • Çokuluslu/yabancı sermayeli şirketlerde örtülü sermaye analizleri
  • Büyük ölçekli yatırımlar (baraj inşaatı, tünel yapımı, elektrik santrali kurulması vb.) alanında proje üreten yabancı sermayeli şirketler için Türk Vergi ve Mali Mevzuatının yanı sıra Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümleri çerçevesinden en uygun vergileme modelinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık
 • Transfer Fiyatlaması Danışmanlığı (Transfer Pricing):
  • İlişkili kuruluş işlemleri analizi
  • Fiyat karşılaştırmaları
  • Yerel ve ÇVÖA mevzuatlarında konu ile ilgili olarak yer alan kurallar çerçevesinde risk analizi ve tavsiyeler

KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ

 • Vergi mükelleflerinin katma değer vergisi ödeyerek satın aldığı malları istisnalar dolayısıyla KDV tahsil etmeden satmaları sebebiyle yüklendikleri katma değer vergilerinin maliye idaresinden geri alınması hizmetidir. Bu hizmetler şirketimiz bünyesinde kurulmuş bir KDV iade bölümü tarafından sağlanmaktadır.
 • KDV iade sürecinin (fatura dökümlerinin yapılması, karşıt incelemelerin yapılması, iadeye konu tutar tespiti, rapor yazılımı gibi.) takibinin yapılarak; söz konusu iade tutarının müşteri hesabına aktarımının sağlanması.
 • Ayrıca, dolaylı vergiler konusunda ulusal ve uluslararası müşterilere verilen danışmanlık hizmetleridir. Bu alanda sunduğumuz başlıca hizmetlerimizi aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
 • KDV Yükümlülükleri (sorumlu sıfatıyla KDV, özel matrah şekli vb.) ile ilgili değerlendirme ve risk analizleri
 • KDV Danışmanlığı
 • Özel Tüketim Vergisi uygulamaları
 • Damga vergisi yükümlülükleri ile ilgili risk analizleri ve danışmanlık
 • Royalti bedel ödemelerinde dolaylı vergi riskleri analizi

SERBEST BÖLGE FAALİYETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

 • Serbest bölgede faaliyet gösteren şirketlerin vergisel yükümlülüklerinin ve risklerinin araştırılması, denetimleri ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması bu konularda tecrübe kazanmış uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

YENİDEN YAPILANMA HİZMETLERİ

 • Vergisiz Devir
 • Devir
 • Birleşme
 • Bölünme

VERGİ UYUŞMAZLIKLARI HİZMETİ

 • Vergi mükelleflerinin Maliye İdaresi ile olan uyuşmazlıklarının giderilmesi konusunda danışmanlık vermek, uzlaşma komisyonlarına katılmak ve vergi davaları için mükellefler adına savunmalar hazırlamak bu hizmetimizin kapsadığı alanlardır. Bu hizmetler konusunda uzmanlaşmış YMM’ler tarafından verilmektedir. Bu hizmet tanımımızda kapsanan başlıca konular;
 • Vergi dava dilekçesi düzenlenmesinde teknik destek ve danışmanlık İhtirazi Kayıtla Beyan” yapılabilecek durumlarda destek ve danışmanlık
 • Vergi incelemeleri konusunda danışmanlık hizmetleri
 • Vergi inceleme raporlarının analizi ve danışmanlık hizmetleri
 • Vergi idaresi ile ihtilaflarda uzlaşma veya dava açma kararının hukuki değerlendirmesinin yapılması
 • Uzlaşma ile ilgili danışmanlık
  • Muhtelif hususlarda (iade/mahsup talebi, pişmanlık hükümlerinden yararlanma) vergi dairesine verilen dilekçelerin mevzuata uygun olarak hazırlanması
  • Vergi cezalarının, gecikme zammının ve gecikme faizinin uygulanması ile ilgili teknik destek ve danışmanlık
  • Vergi İdaresince verilmiş muktezaların analiz ve değerlendirmesi

EĞİTİM HİZMETLERİ

Günümüzde gittikçe zorlaşan piyasa ve rekabet koşulları şirket yöneticilerinin operasyonlarını kontrol altında tutmasının gerekliliğini arttırmıştır. Bu kapsamda gerekli olan mükemmeliyete ulaşmak yolunda eğitim kavramı her zamankinden daha büyük bir önem arz etmektedir.
Ege Görüş YMM olarak düzenlemiş olduğumuz eğitim ve seminerler ile gerek müşterilerimize gerekse kamuya karsı olan bilgilendirme görevimizi yerine getirmek için çalışmaktayız.

Eğitimlerimiz;

 • Şirketlerden gelecek talepler üzerine verilebilecek olan özel eğitim ve seminerler ve kamuya açık olarak sunulan güncel konuları içeren eğitimler olarak iki ayrı gruba ayrılabilir.
 • Vergi eğitim konularımız aşağıda ana başlıklar halinde özetlenmiştir
 • Şirketlerin vergisiz devir, birleşme ve bölünmeleri
 • Bütün yönleriyle yatırım teşvikleri
 • Bireysel emeklilik ve hayat sigortalarında vergi uygulamaları
 • Özel tüketim vergisi-sorunlar/çözümler
 • Dönem sonu işlemleri ve özellikli konular
 • Menkul ve gayrimenkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi
 • Finansal ve vergisel boyutlarıyla kar dağıtımı
 • Türev (swap, forward, futures, option) finansal yatırım araçlarının vergilendirilmesi
 • Yabancı yatırımlar için sağlanan Türk vergi teşvikleri
 • Temel vergi kanunları
 • Serbest bölgelere sağlanan teşvikler ve uygulaması
 • SPK Lisanslama Sınavına Yönelik Vergi Mevzuatı