Pratik Bilgiler

İş Kanuni İdari Para Cezaları

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE 2010 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI KANUN MAD. CEZA MAD. CEZA MİKTARI (TL) AÇIKLAMA 3 98 İşyerinin açılışını ve kapanışını bildirmemek, işyerini bildirme yükümlülüğüne aykırı davranmak 114 (*) (*) Maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı davranan işverene veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi için. 1.145 (**) […]

Pratik Bilgiler

Çıraklık İçin Asgari Ücret

01/01/2010 – 30/06/2010 01/07/2010 – 31/12/2010 16 Yaşından büyük olanların; Günlük kazanç tutarı 12,15 TL 12,68 TL Aylık kazanç tutarı 364,50 TL 380,40 TL 16 Yaşından küçük olanların; Günlük kazanç tutarı 10,35 TL 10,80 TL Aylık kazanç tutarı 310,50 TL 324 TL

Pratik Bilgiler

VUK ‘da Kanuni ve İdari Süreler

Kanuni ve İdari süreler: Madde 14- (Değişik: 23/06/1982-2686/3 md) Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir. Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder. Mücbir (zorlayan) Sebeplerle gecikme: Madde 15- 13 üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden[…]

Pratik Bilgiler

İhbar Bildirim Süreleri

Hizmet süresi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta Hizmet süresi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için 4 hafta Hizmet süresi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için 6 hafta Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta

Pratik Bilgiler

Yıllık Ücretli İzin Süreleri

Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 Gün Hizmet süresi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 Gün Hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 Gün Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı[…]

Pratik Bilgiler

Kapıcı Özet Maaş Hesabı

KAPICI ÖZET MAAŞ HESABI 01.01.2011-30.06.2011 01.07.2011-31.12.2011 Brüt ücreti 796,50 837,00 İşçi SSK Primi (%14) 111,51 117,18 İşsizlik Sigortası Primi (%1) 7,97 8,37 Gelir Vergisi 0 0 Damga Vergisi 0 0 Kesintiler Toplamı 119,48 125,55 Net Ücret 677,02 711,45

Pratik Bilgiler

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI YÜRÜRLÜK TARİHİ İSKONTO ORANI (%) AVANS FAİZ ORANI (%) 01.01.1990 40 45 20.09.1990 43 48,25 23.11.1990 45 50,75 15.02.1991 48 54,5 27.01.1994 56 65 21.04.1994 79 98 12.07.1994 70 85 27.07.1994 63 75 01.10.1994 55 64 10.06.1995 52 60[…]

Pratik Bilgiler

Yeniden Değerleme Oranları

2010 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:401) % 7,7 2009 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:392) % 2,2 2008 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:388) % 12 2007 yılı yeniden değerleme oranı (VUK genel tebliği No:377) % 7.2 2006 yılı yeniden değerleme oranı (VUK[…]

Pratik Bilgiler

Usulsüzlük Cezaları

USULSÜZLÜK DERECELERİ VE CEZALARI (KANUNA BAĞLI CETVEL) 2011 YILINDA UYGULANACAK MİKTARLAR (TL) I. DERECE USÜLSÜZLÜKLER 1. Sermaye Şirketleri 96 2. Sermaye Şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek ersabı 60 3. İkinci sınıf tüccarlar 30 4. Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 15 5. Kazancı[…]

Pratik Bilgiler

Amortisman Listesi

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin Adı Faydalı Ömrü (Yıl) Normal Amortisman Oranı (%) Tebliğ No 1. Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo,[…]

Pratik Bilgiler

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları

TABLO V- KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI   3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları: (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından[…]

Pratik Bilgiler

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 8,25) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,65) 3. Kefalet, teminat ve rehinsenetleri (Binde 8,25) 4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 8,25) 5. Fesihnameler (Belli[…]

Pratik Bilgiler

Emlak Vergisi Oranları

3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar için. Emlak Vergisi Oranları Adapazarı İli’nde 2002-2005 Yılları arası normal oranlar uygulanacak. Normal Oranlar Binalarda (meskenlerde) Binde 2 Binde 1 Binalarda (diğerlerinde) Binde 4 Binde 2 Arsalarda Binde 6 Binde 3 Arazilerde Binde 2 Binde 1

Pratik Bilgiler

Tecil Faiz Oranları

21.10.2010 Tarihinden itibaren (Tahsilat Genel Tebliği, Seri C, Sıra No:2) % 12 21.11.2009 Tarihinden itibaren (Tahsilat Genel Tebliği, Seri C, Sıra No:1) % 19 28.04.2006 Tarihinden itibaren (438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği) % 2 04.03.2005 Tarihinden itibaren (434 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği) % 2,5 22.11.2003 Tarihinden itibaren (429[…]

Pratik Bilgiler

Gecikme Zammı Tutarları

19.10.2010 Tarihinden itibaren 2010/965 Sayılı BKK Uyarınca % 1,40 19.11.2009 Tarihinden itibaren 2006/15565 Sayılı BKK Uyarınca % 1,95 21.04.2006 Tarihinden itibaren 2006/10302 Sayılı BKK Uyarınca % 2,5 02.03.2005 Tarihinden itibaren 2005/8551 Sayılı BKK Uyarınca % 3 12.11.2003 Tarihinden itibaren 2003/6345 Sayılı BKK Uyarınca % 4 31.01.2002 Tarihinden itibaren 2001/3550 Sayılı[…]

Pratik Bilgiler

Asgari Ücretler

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2011-30.06.2011) 796,50 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2011-31.12.2011) 837,50 16 Yaşından Küçükler için (01.01.2011-30.06.2011) 679,50 16 Yaşından Küçükler için (01.07.2011-31.12.2011) 715,50

Pratik Bilgiler

Kıdem Tazminatı Tavanı

Uygulandığı dönem Tutar 01.01.2007 – 30.06.2007 tarihleri arasında 1.960,69 TL 01.07.2007 – 31.12.2007 tarihleri arasında 2.030,19 TL 01.01.2008 – 30.06.2008 tarihleri arasında 2.087,92 TL 01.07.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında 2.173,19 TL 01.01.2009 – 30.06.2009 tarihleri arasında 2.260,04 TL 01.07.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında 2.365,16 TL 01.01.2010 – 30.06.2010 tarihleri arasında[…]

Pratik Bilgiler

Gelir Vergisi Tarifesi (2011)

9.400 Türk Lirasına kadar %15 23.000 Türk Lirasının 9.400 TL si için 1.410,00 TL, fazlası %20 53.000 Türk Lirasının 23.000 TL si için 4.130,00 TL, fazlası %27 53.000 Türk Lirasından fazlasının 53.000 TL si için 12.230,00 TL, fazlası %35