Sigorta itirazını hakem heyeti inceleyecek

Hazine Müsteşarlığı, sigorta şirketleri ile sigortalı arasındaki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla oluşturulan yapılara bir yenisini daha ekledi. Buna göre, sigorta hakem kararlarına karşı yapılan itiraz taleplerini, yeni oluşturulacak itiraz hakem heyeti inceleyecek.

Müsteşarlığın Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Sigortacılık Kanunu’nda öngörülen tahkim sistemine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin kapsamına itiraz hakem heyetleri ve itiraz yetkilisi de eklendi.

Yönetmelikte itiraz hakem heyeti, “sigorta hakem kararlarına karşı yapılan itiraz talebini incelemek üzere Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından oluşturulan üç kişilik hakem heyeti”, itiraz yetkilisi ise “itiraz hakem heyetine intikal etmiş dosyalar üzerindeki ön incelemeyi yapan kişi” olarak tanımlandı.

Değişiklikle, itiraz hakem heyetlerini kurma görevi Komisyon başkanlığına verildi.

Komisyonun gelir ve giderlerine ilişkin de düzenleme yapılan yönetmeliğe göre, Kanunun ilgili maddesinde belirtilen niteliklere sahip olan ve sigorta hakemliği yapmak isteyen kişilerden; bu maddenin ilgili fıkrasında öngörülen sınavdan muaf olanlar, gerekli şartları taşıdığını gösterir belgelerle birlikte listeye kaydolmak için komisyona, sınava tabi olanlar ise sınavı yapacak kuruluşa başvuracak.

Müsteşarlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlar sigorta hakemliği için komisyona başvurabilecek. Hukuk alanında doçent ve üzeri akademik unvana sahip olanlar ile adli yargı hakim emeklileri sınavdan muaf olacak. Sınav, itiraz hakem heyetinde yer almak isteyenler ile diğer hakem adayları için ayrı ayrı yapılacak. Ancak, itiraz hakem heyetinde yer alacaklar hariç olmak üzere müsteşarlık, gerek görülen hallerde sigorta hakemleri için sınav mecburiyetini kaldırabilecek. İtiraz hakem heyetinde yer alacaklarda aranacak deneyim süresi, sigorta hukuku için en az 10 yıl, sigortacılık için en az 12 yıl olarak uygulanacak.

İtiraz hakem heyeti için başvuru yapılmaması ya da sınav kazananın olmaması nedeniyle itiraz hakem heyetinin hiç ya da yeterli sayıda oluşturulamaması durumunda Komisyon tarafından itiraz hakem heyetinde yer alabilecek nitelikteki sigorta hakemleri arasından gönüllülük esasına göre Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli sayıda atama yapılacak. Bu şekilde geçici atanan itiraz hakem heyeti hakemlerinin görev süresi, asıl hakem atamasıyla son bulacak. Atanan asıl hakemler nedeniyle hangi geçici hakemlerin görevinin biteceği Müsteşarlıkça yapılacak kura usulüyle belirlenecek.

Hakemliğe devam edilebilmesi, Müsteşarlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde, atanma tarihinden itibaren her 10 yılda bir Komisyon Başkanlığının görüşleri de dikkate alınmak suretiyle Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirmeye bağlı olacak.

Bir hakem, birden fazla listede yer alamayacak

Hakemlik başvurusu kabul edilenlerden Müsteşarlıkça uygun görülenlerin kaydedilmesi amacıyla, sigorta hakemleri için ayrı, itiraz hakem heyetinde yer alacak sigorta hakemleri için ayrı olmak üzere listeler tutulacak. Bir hakem, birden fazla listede yer alamayacak.

Listeler, sigorta hakemleri ile itiraz hakem heyetinde yer alacak sigorta hakemleri için hayat ve hayat dışı sigorta grupları esas alınarak tutulacak ancak Komisyon, ihtiyaç duyulması halinde listelerin içerik ve kapsamını yapılandırabilecek. Listeler, İstanbul ve büro bazında gösterilmek şartıyla Türkiye genelinde oluşturulacak.

İtiraz hakem heyetleri, heyete başvuru ve atama

İtiraz hakem heyetine başvuru, itiraz başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren belge ve başvuru formu ile yapılacak. İtirazın süresi içinde usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, itiraz yetkilisince incelenecek. Yapılan incelemede, itirazın değerlendirmeye alınamayacağı anlaşılırsa durum ilgiliye bildirilecek ve yatırılan ücretin yüzde 90′ı iade edilecek.

Hakem seçimi, itiraz hakem heyeti listesinden sıra usulüne göre yapılacak ve sıra usulünde sigorta hakemlerinin uzmanlık alanları esas alınacak. Listenin başındaki sigorta hakeminin uzmanlık alanı, uyuşmazlığın çözümü için uygun değilse, sıradaki uzmanlık alanı uyan ilk hakem atanacak.

Uyuşmazlığın daha kısa sürede ve etkin bir biçimde çözümlenebilmesi amacıyla, uzmanlık alanı koşuluna uymak kaydıyla hakem atamasında coğrafi kriterlerle birlikte hakemin iş yükü de dikkate alınacak. İtiraz hakem heyeti, uyuşmazlığın taraflarına derhal bildirilecek. (AA)

24 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28717

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına “sigorta hakemleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere, “itiraz hakem heyetleri, itiraz yetkilisi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ğ) ve (h) bendi olarak aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) İtiraz hakem heyeti: Sigorta hakem kararlarına karşı yapılan itiraz talebini incelemek üzere Komisyon tarafından oluşturulan üç kişilik hakem heyetini,

h) İtiraz yetkilisi: itiraz hakem heyetine intikal etmiş dosyalar üzerindeki ön incelemeyi yapan kişiyi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına (e) bendi olarak aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“e) İtiraz hakem heyetlerini kurmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “raportör” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve itiraz yetkilisi” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Komisyonun gelirleri; tahkim sistemine üye olmak isteyenler ile Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası gereği ilgili uyuşmazlık için tahkim sisteminde yer alması öngörülen risk üstlenicilerden alınacak katılma payı, uyuşmazlık çözümü için Komisyona başvuracaklardan alınacak başvuru ücreti, Kanunun 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Güvence Hesabından yapılacak katkı payı, hibe ve diğer gelirlerdir.

(2) Katılma payı; Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası gereği ilgili uyuşmazlık için tahkim sisteminde yer alan risk üstlenicilerden alınacak dosya başı katılım payı ile tahkim sistemine üye olanlardan yılda bir defa alınacak sabit katılım payı ve dosya başına alınacak katılım payından oluşur. Ancak, üye olanlardan dosya başına alınacak katılım payı, her üye için bir yıl içinde gerçekleşen ve çözümü için sigorta hakemine intikal eden otuz dosyadan sonra başlar. Dosya başına alınacak katılım payında, bir yıllık süre takvim yılına göre belirlenir. Ancak, ilk üyelikte sürenin bir yıldan az olması halinde, dosya başına hesaplanacak katılım payına ilişkin düzenleme Komisyon tarafından yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra olarak da aşağıdaki fıkralar eklenerek diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Kanunun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen niteliklere sahip olan ve sigorta hakemliği yapmak isteyen kişilerden; bu maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen sınavdan muaf olanlar gerekli şartları taşıdığını gösterir belgelerle birlikte Listeye kaydolmak için Komisyona, sınava tabi olanlar ise sınavı yapacak kuruluşa başvurur.”

“(3) Müsteşarlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlar sigorta hakemliği için Komisyona başvurabilir. Hukuk alanında doçent ve üzeri akademik unvana sahip olanlar ile adli yargı hakim emeklileri sınavdan muaftır. Sınav, itiraz hakem heyetinde yer almak isteyenler ile diğer hakem adayları için ayrı ayrı yapılır. Ancak, itiraz hakem heyetinde yer alacaklar hariç olmak üzere, Müsteşarlık, gerek görülen hâllerde sigorta hakemleri için sınav mecburiyetini kaldırabilir. İtiraz hakem heyetinde yer alacaklarda aranacak deneyim süresi sigorta hukuku için en az on yıl sigortacılık için en az oniki yıl olarak uygulanır.

(4) İtiraz hakem heyeti için başvuru yapılmaması ya da sınav kazananın olmaması nedeniyle itiraz hakem heyetinin hiç ya da yeterli sayıda oluşturulamaması durumunda Komisyon tarafından itiraz hakem heyetinde yer alabilecek nitelikteki sigorta hakemleri arasından gönüllülük esasına göre Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli sayıda atama yapılır. Bu şekilde geçici atanan itiraz hakem heyeti hakemlerinin görev süresi, asıl hakem atamasıyla son bulur. Atanan asıl hakemler nedeniyle hangi geçici hakemlerin görevinin biteceği Müsteşarlıkça yapılacak kura usulüyle belirlenir.

(5) Hakemliğe devam edilebilmesi Müsteşarlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde, atanma tarihinden itibaren her on yılda bir Komisyon Başkanlığının görüşleri de dikkate alınmak suretiyle Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirmeye bağlıdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenerek, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Hakemlik başvurusu kabul edilenlerden Müsteşarlıkça uygun görülenlerin kaydedilmesi amacıyla, sigorta hakemleri için ayrı, itiraz hakem heyetinde yer alacak sigorta hakemleri için ayrı olmak üzere Listeler tutulur. Bir hakem, birden fazla Listede yer alamaz.”

“(2) Listeler sigorta hakemleri ile itiraz hakem heyetinde yer alacak sigorta hakemleri için hayat ve hayat dışı sigorta grupları esas alınarak tutulur. Ancak, Komisyon; ihtiyaç duyulması halinde, Listelerin içerik ve kapsamını yapılandırabilir. Listeler, İstanbul ve Büro bazında gösterilmek şartıyla Türkiye genelinde oluşturulur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı “Sigorta Tahkim Sistemine üyelik ve katılım payının ödenmesi” şeklinde değiştirilmiş ve söz konusu maddeye üçüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası gereği ilgili uyuşmazlık için tahkim sisteminde yer alan risk üstlenicilerden dosya başına katılım payını ödemeyenlere, ödemeyi gecikme faizi ile birlikte yapması için Komisyon tarafından on beş günlük süre verilir. Bu sürenin sonunda katılım payının ödenmemesi durumunda ödeme yapılana kadar müteakip dosyalardaki katılım payı yüzde yirmibeşoranında fazla hesaplanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin onuncu fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 16/A ve 16/B maddeleri eklenmiştir.

“İtiraz hakem heyetleri, heyete başvuru ve atama

MADDE 16/A – (1) İtiraz hakem heyetine başvuru, itiraz başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren belge ve başvuru formu ile yapılır. İtirazın süresi içinde usulüne uygun yapılıp yapılmadığı itiraz yetkilisince incelenir. Yapılan incelemede, itirazın değerlendirmeye alınamayacağı anlaşılırsa durum ilgiliye bildirilir ve yatırılan ücretin yüzde doksanı iade edilir.

(2) İtiraz hakem heyetleri, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde oluşturulur. Hakem seçimi, itiraz hakem heyeti listesinden sıra usulüne göre yapılır. Sıra usulünde sigorta hakemlerinin uzmanlık alanları esas alınır. Listenin başındaki sigorta hakeminin uzmanlık alanı, uyuşmazlığın çözümü için uygun değilse, sıradaki uzmanlık alanı uyan ilk hakem atanır. Uyuşmazlığın daha kısa sürede ve etkin bir biçimde çözümlenebilmesi amacıyla, uzmanlık alanı koşuluna uymak kaydıyla hakem atamasında coğrafi kriterlerle birlikte hakemin iş yükü de dikkate alınır.

(3) İtiraz Hakem Heyeti, uyuşmazlığın taraflarına derhal bildirilir.

Hakem kararlarının bildirimi ve saklanması

MADDE 16/B –(1) Sigorta hakemleri ve İtiraz Hakem Heyeti, kararlarını Komisyon Müdürüne tevdi eder. Komisyon Müdürü en geç üç iş günü içinde kararı taraflara bildirir.

(2) Beşbin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklara ilişkin kararın aslı, dosya ile birlikte Komisyon Müdürü tarafından Komisyonun bulunduğu yerdeki görevli mahkemeye gönderilir ve mahkemece saklanır.

(3) Beşbin Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklara süresi içinde itiraz edilmezse süre bitiminde, itiraz edilmesi durumunda ise, İtiraz Hakem Heyetinin kararından sonra Komisyonun bulunduğu yerdeki görevli mahkemeye gönderilir ve mahkemece saklanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Altıncı Bölümünün başlığı “Geçici ve Son Hükümler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

Geçici itiraz hakem heyetinin atanması

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/9/2013 tarihi itibarıyla sınav sürecinin sonuçlandırılamaması nedeniyle itiraz hakem heyetinin oluşturulamaması durumunda ihtiyaç hâlinde Komisyon tarafından itiraz hakem heyetinde yer alabilecek nitelikteki sigorta hakemleri arasından gönüllülük esasına göre Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli sayıda atama yapılır. Bu şekilde geçici atanan hakemlerinin görev süresi bir yılı aşmamak kaydıyla asıl hakemler atanana kadar devam eder. Atanan asıl hakemler nedeniyle hangi geçici hakemlerin görev süresinin biteceği Müsteşarlıkça yapılacak kura usulüyle belirlenir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Eğitim şartının sağlanması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 18/10/2013 tarihinden önce hakem olarak atananlar hakkında, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uygulanmaz. Ancak, içeriği Müsteşarlıkça belirlenecek eğitim programına tabi tutulacak bu kişiler için beşinci fıkrada öngörülen on yıllık süre, 18/10/2013 tarihinden itibaren başlatılır.”

MADDE 13 – Bu Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı, 10 uncu ve 11 inci maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri 18/10/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi 17/8/2007

Sayısı 26616

Benzer yazılar

Duyurular

Aliağa/İzmir’de Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda, Aliağa Ticaret Odası organizasyonu ile 25 Eylül 2013 tarihinde Aliağa/İzmir’de 70 ihracatçımızın katılımıyla “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenmiştir. Seminerde; Ekonomi Bakanlığı Vizyonu, Ülke Masaları, Pazar Araştırması-Ukrayna Pazarına İhraç İmkanları, İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim, ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ve Bakanlığımız tarafından İhracatta uygulanan Destek Programları konuları ele alınmıştır. Eğitim Programları sunuşlarına […]

Son Dakika Mevzuat

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik

21 Ağustos 2013  ÇARŞAMBA   Resmî Gazete Sayı : 28742 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ı) Türkiye İş[…]